LET OP!! Door drukte komt het vaak voor dat we de telefoon niet kunnen opnemen en het langer duurt voor we kunnen reageren op berichten!!!

LET OP!! Door drukte komt het vaak voor dat we de telefoon niet kunnen opnemen en het langer duurt voor we kunnen reageren op berichten!!!

Privacy beleid

Van Hesteren Occasions

Artikel 1. Definities

1.1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
a. Van Hesteren Occasions: de gebruiker van dit privacy beleid: de eenmanszaak Van Hesteren Occasions, gevestigd aan de Sikkelstraat 7 (3319 LJ) te Dordrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24426795;
b. betrokkene: de natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met Van Hesteren Occasions, dan wel de natuurlijke persoon die contact heeft opgenomen met Van Hesteren Occasions i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die de website bezoekt;
c. overeenkomst: de proefrit-, koop- of inkoopovereenkomst tussen Van Hesteren Occasions en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die Van Hesteren Occasions aanbiedt;
d. website: de website www.vanhesterenoccasions.nl die door Van Hesteren Occasions wordt beheerd;
e. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

Artikel 2. Persoonsgegevens
2.1. Voor Van Hesteren Occasions is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Van Hesteren Occasions volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
2.2. Van Hesteren Occasions gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
2.3. Van Hesteren Occasions verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens in persoon aan Van Hesteren Occasions heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Van Hesteren Occasions.
2.4. Van Hesteren Occasions verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
a. voor- en achternaam;
b. adres;
c. postcode en woonplaats;
d. telefoonnummer;
e. e-mailadres;
f. bankrekeningnummer;
g. nationaliteit;
h. geslacht;
i. geboortedatum;
j. IP-adres.

K. Legitimatienummer

2.5. Van Hesteren Occasions verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
2.6. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Van Hesteren Occasions kan echter niet altijd controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. Van Hesteren Occasions raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene er van overtuigd is dat Van Hesteren Occasions zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de betrokkene contact op te nemen met Van Hesteren Occasions middels de contactgegevens opgenomen in artikel 11.1 en dan zal Van Hesteren Occasions de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

Artikel 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking
3.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.
3.2. Van Hesteren Occasions verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
b. het uitbrengen van een offerte en/of aanbod aan betrokkene;
c. het tot stand komen van de overeenkomst;
d. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
e. het onderhouden van een klantrelatie met de betrokkene;
f. het sturen van een factuur en het voldoen aan administratieve plichten zoals registratie in het DOR register.
g. om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen, zie ook artikel 4;
h. om de website en de dienstverlening van Van Hesteren Occasions te verbeteren.
i. het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website.
3.3. De verstrekking van de naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, legitimatie en e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.
3.4. Van Hesteren Occasions zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
3.5. Van Hesteren Occasions verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Van Hesteren Occasions streeft naar minimale gegevensverwerking.
3.6. Van Hesteren Occasions zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Artikel 4. Nieuwsbrieven
4.1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Van Hesteren Occasions. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 5.
4.2. Van Hesteren Occasions zal de betrokkene niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 5. Afmelden voor nieuwsbrieven
5.1. De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:
a. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
b. door contact op te nemen met Van Hesteren Occasions, zie artikel 11.1 voor de contactgegevens.
5.2. In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.

Artikel 6. Wissen van persoonsgegevens
6.1. Van Hesteren Occasions zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
6.2. Van Hesteren Occasions is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 7. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
7.1. Van Hesteren Occasions zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:
a. Van Hesteren Occasions daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
d. de doorgifte geschiedt aan een door Van Hesteren Occasions voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Van Hesteren Occasions een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
7.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

Artikel 8. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
8.1. Op verzoek verleent Van Hesteren Occasions aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Van Hesteren Occasions van hem bijhoudt en verstrekt Van Hesteren Occasions de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
8.2. Van Hesteren Occasions biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Van Hesteren Occasions van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
8.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Van Hesteren Occasions worden ingediend, zie artikel 11.1 voor de contactgegevens van Van Hesteren Occasions. Van Hesteren Occasions reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

Artikel 9. Bezwaar
9.1. De betrokkene kan bij Van Hesteren Occasions bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Van Hesteren Occasions het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Van Hesteren Occasions met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Van Hesteren Occasions bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Artikel 10. Recht van beperking
10.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Van Hesteren Occasions verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

Artikel 11. Contact
11.1. Voor vragen over de wijze waarop Van Hesteren Occasions persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Van Hesteren Occasions van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Van Hesteren Occasions.

Contactgegevens:
Van Hesteren Occasions
Adres: Sikkelstraat 7
Postcode/plaats: 3319 LJ Dordrecht
e-mailadres: vanhesteren@live.nl
telefoonnummer: 06 51 45 64 78

11.2. Indien Van Hesteren Occasions op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Van Hesteren Occasions de betrokkene daarvan op de hoogte.

 1. Artikel 12. Beveiligingsmaatregelen
  12.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Van Hesteren Occasions verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
  12.2. Van Hesteren Occasions neemt de volgende veiligheidsmaatregelen:
  a. het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;
  b. het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen;
  c. het up-to-date houden van software;
  d. het periodiek (laten) controleren van de genomen beveiligingsmaatregelen;
  e. papieren documenten worden bewaard in een kantoorruimte die automatisch wordt afgesloten zodra men het kantoor verlaat en die alleen toegankelijk is voor de directeur van Van Hesteren Occasions;
  f. e-mailberichten van betrokkenen worden niet uitgeprint;
  g. fysieke bescherming van haar IT-voorzieningen en apparatuur tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen.
  12.3. Alle medewerkers van Van Hesteren Occasions en door Van Hesteren Occasions ingeschakelde derden, die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding.

Artikel 13. Privacy beleid van derden
13.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites of applicaties van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Van Hesteren Occasions aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website of applicatie geraadpleegd te worden.

Artikel 14. Wijzigingen
14.1. Van Hesteren Occasions behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Van Hesteren Occasions.

Artikel 15. Datalek
15.1. Indien zich bij Van Hesteren Occasions een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Van Hesteren Occasions daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
15.2. Indien er sprake is van een datalek bij Van Hesteren Occasions dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Van Hesteren Occasions de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 16. Cookies
16.1. Van Hesteren Occasions gebruikt functionele en analytische cookies.
16.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.
16.3. Van Hesteren Occasions plaatst enkel tracking cookies indien de betrokkene voorafgaand aan het bezoek aan de website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van tracking cookies. Voordat de betrokkene toestemming heeft verleend voor tracking cookies, zullen alleen functionele en analytische cookies worden geplaatst die geen gevolgen hebben voor de privacy van de betrokkene.
16.4. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat Van Hesteren Occasions zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.
16.5. Soorten cookies en doelen:
Van Hesteren Occasions
Functionele cookie
Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website. Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw websitebezoek.

Van Hesteren Occasions ten behoeve van het gebruik van Google Analytics
Analytische cookie
Door het gebruik van analytische cookies kan Van Hesteren Occasions zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan Van Hesteren Occasions op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. Van Hesteren Occasions heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.

Artikel 17. Klacht indienen
17.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Van Hesteren Occasions niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.